Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Clan Triple Goddess
Deze algemene voorwaarden gelden vanaf januari 2020.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door Clan Triple Goddess via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: de afgeschermde informatie die Clan Triple Goddess aanbiedt aan haar Clanleden en/of de trainingen die Clan Triple Goddess aanbiedt aan een Klant;
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Clan Triple Goddess een Overeenkomst wordt gesloten.
Clan Triple Goddess: de vereniging Clan Triple Goddess met beperkte aansprakelijkheid.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Clan Triple Goddess en de Klant op grond waarvan Clan Triple Goddess zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Clan Triple Goddess en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Website: het platform van Clan Triple Goddess dat via de website www.triple-goddess.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te (laten) registreren. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
 2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant toegang krijgt tot afgeschermde informatie en/of trainingen kan volgen.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Clan Triple Goddess aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content, gebruik te maken voor persoonlijke doeleinden.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
  • a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Clan Triple Goddess;
  • c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  • d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware-matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  • e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Clan Triple Goddess hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Clan Triple Goddess, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  • g. inbreuk maken op de rechten van Clan Triple Goddess en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  • i. de belangen en goede naam van Clan Triple Goddess kunnen schaden. Daarom is in alle gevallen toestemming vereist voor het niet-persoonlijke gebruik van het Intellectueel Eigendom van de Clan Triple Goddess.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Clan Triple Goddess levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Clan Triple Goddess geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Clan Triple Goddess is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. Clan Triple Goddess is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. Clan Triple Goddess is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke en/ of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Clan Triple Goddess vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Clan Triple Goddess gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien na het verstrijken van de termijn door Clan Triple Goddess nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Clan Triple Goddess de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Clan Triple Goddess gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
 5. Ingeval van verzuim is Clan Triple Goddess gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 6. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Clan Triple Goddess, haar Clanleden en/of voor Clan Triple Goddess werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Klant geeft Clan Triple Goddess volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Clan Triple Goddess en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clan Triple Goddess:
  • a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  • b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  • c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  • d. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik.
 2. Clan Triple Goddess geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid,volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Clan Triple Goddess is niet aansprakelijk voor:
  • a. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en
  • b. De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan Clan Triple Goddess betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Clan Triple Goddess is voortgevloeid.
 4. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het Bestuur van Clan Triple Goddess geldt hetgeen bepaald is in lid 1 niet.
 5. De aansprakelijkheid van Clan Triple Goddess strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Clan Triple Goddess verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Clan Triple Goddess of die door Clan Triple Goddess zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 9 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan ook direct online via de website worden opgezegd. Bij opzegging door de Klant is de Klant een vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.
 2. Indien de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden.
 3. Het verwijderen van een Account kan door een e-mail te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in.
 4. Clan Triple Goddess is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Clan Triple Goddess is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Clan Triple Goddess ten dienste staan, is Clan Triple Goddess te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
 6. a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 7. b. Clan Triple Goddess van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Clan Triple Goddess of derden kunnen toebrengen;
 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.
 9. Clan Triple Goddess verwijdert bij opzegging het Account. Clan Triple Goddess is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 10 – Forum en toepasselijk recht

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Clan Triple Goddess en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Maastricht, Nederland, bevoegde rechter.

Reacties zijn gesloten.